ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на 3 (три) лаптопи , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 31 октомври 2019.

Прашања можат да се испраќаат на obveles@yahoo.com најдоцна до 10 октомври 2019 година.

Контакт лице: Благој Ангеловски  043/231-322  лок.269.

Тендерска документација во прилог, на следниот линк