Известување за работa на ЈЗУ Општа болница Велес

Posted on Posted in Uncategorized

СОСТОЈБА НА ОБВРСКИ

07.08.2017

27.03.2018

НАМАЛУВАЊЕ

66.097.708,00 (1.074.855,60 €)

50.886.897,00 (827.503,22 €)

-15.210.811,00 (247.352,38 €)

 

C:\Users\Slavcho\Desktop\New Microsoft Office Word Document (6)_files\image001.png

 

Затекната состојба на 07.08.2017 година 66.097.708,00 денари и промената на начинот на менаџирање доведе до раздолжување на 15.210.811,00 денари или за 23% со што обврските до 27.03.2018 година изнесуваат 50.886.897,00 денари

 

 

 

Намалувањето на обврските и долговите се однесува на

1. Намалување на општите трошоци и избегнување на непотребните трошења детектирани од претходниот период

2. Реорганизација на работата на одделенијата и воспоставување повторно куќен ред во болницата што исто доведе до пад на непотребни трошоци

3. Зајакната контрола на доходовната страна на болницата како и зголемената наплата на партиципацијата во амбулантите како и во пријавно-одјавната служба

 

 

ТРОШОЦИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ПЕРИОДОТ 07.08.2017 ДО 27.03.2018 СЕ 0 (НУЛА) ДЕНАРИ !!!

 

Очекуваме во 2018 година да се реализираат нашите иницијативи до Министерството за здравство како и до локалната самоуправа, а ЈЗУ Општа болница Велес во најскоро време ќе реализира 3 значајни проекти:

1. Замена на водоводна мрежа (стара преку 50 години)

2. Замена на лифтови (од кои еден не работи 4 години) како и изградба на панорамски лифт како трет.

3. Набавка на неопходна медицинска апаратура  (за неврологија, очно одделение, орл одделение, урологија, ортопедија и други)

 

Секако дека за реализацијата на овие 3 обемни проекти кои се неопходна инвестиција во работата на ЈЗУ Општа болница Велес и во очекувањата за 2018 година добредојдена би била и помошта на општествено одговорни фирми и поединци, па со таа цел Ви ги претставуваме и нашите две банкарски сметки за донации и тоа денарска и девизна:

 

Денарска сметка за донации

Девизна сметка за донации

660290190248540

IBAN: MK07 1007 1200 0006 683

NAME: JZU Opsta bolnica Veles

 

 

Во прилог табеларен приказ на обврските по ставки за периодот од 07.08.2017 до 27.03.2018 година

 

ОБВРСКИ НА БОЛНИЦАТА ОД 07.08.2017 ДО 27.03.2018

конто

Опис

Обврски до назначување 07.08.2017

обврски до 27.03.2018

намалување

% на намалување

420

Патни трошоци,сместување

1.480,00

1.480,00

0,00

0,00

421

Комунални услуги

13.653.578,00

12.002.062,00

-1.651.516,00

-12,10

423

Лекови,мед и немед. материјали

21.473.806,00

11.540.029,00

-9.933.777,00

-46,26

424

Тековно одржување

3.527.897,00

1.714.100,00

-1.813.797,00

-51,41

425

Договорни услуги

4.171.972,00

1.883.554,00

-2.288.418,00

-54,85

426

Оперативни трошоци

188.081,00

31.704,00

-156.377,00

-83,14

480

Набавка на опрема

182.464,00

0,00

-182.464,00

-100,00

481

Реконструкција на градежни објекти

1.358.439,00

1.158.439,00

-200.000,00

-14,72

465

Судско извршно -Игнов

3.409.351,00

3.009.351,00

-400.000,00

-11,73

 

Др.јавни здравствени установи

18.130.640,00

19.546.178,00

1.415.538,00

7,81

 

Вкупно:

66.097.708,00

50.886.897,00

-15.210.811,00

-23,01

 

Реализацијата на нашите иницијативи до Министерството за здравство ќе значи раздолжување за уште 20.000.000 денари - долгови кон други здравствени установи направени во претходниот период.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *