Завршни сметки за 2016

Posted on Leave a commentPosted in Завршни сметки

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ Почитувани, Согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководство и буџетските корисници (Службен весник на Република Македонија бр.170/2017), се објавува завршната сметка за 2016 година на ЈЗУ Општа болница Велес Со почит, Јзу Општа болница Велес.   Биланс на состојба за 2016 – Донации Биланс на состојба […]