ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на информатичка опрема за мрежна инфраструктура (ИПА проект)

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер ТД-08 за набавка на информатичка опрема за мрежна инфраструктура за потребите на проектен партнер ЈЗУ Општа болница Велес...