Оглас за ангажирање на едно лице за работа на IPA Проект “COMETECH”

ЈЗУ Општа болница Велес има потреба од ангажирање на 1(едно) лице за период од еден месец , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скра...

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

ЈЗУ Општа болница Велес објавува ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рецикли...

Tендер за набавка на 3 (три) лаптопи во рамките на проектот “COMETECH”

ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на 3 (три) лаптопи , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” –...