ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер ТД-08 за набавка на информатичка опрема за мрежна инфраструктура за потребите на проектен партнер ЈЗУ Општа болница Велес во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – “Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 19 август 2021 година до 14:00 часот

Контакт тел: Благој Ангеловски  043/231-322  лок.269.

Тендерска документација во прилог, на следниот линк   Tender dossier TD 08