ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер ТД-07 за набавка на услуги за Анализа на податоци за животната средина и корелација со дијабетес, дебелина и кардиоваскуларни заболувања за потребите на проектен партнер ЈЗУ Општа болница Велес во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – “Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 19 април 2021 година.до 16:00 часот

Контакт тел: Благој Ангеловски  043/231-322  лок.269.

Тендерска документација во прилог, на следниот линк TD07-tender dossier