ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер ТД-06  за набавка на услуги за имплементација на пилот план за потребите на проектен партнер ЈЗУ Општа болница Велес во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – “Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 19 април 2021 година.до 16:00 часот

Контакт тел: Благој Ангеловски  043/231-322  лок.269.

Тендерска документација во прилог, на следниот линк TD06-Implementation of the Pilot Plan