ЈЗУ Општа болница Велес објавува тендер за набавка на работи- Ренoвирање на простории за поставување на E-health Unit , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – “Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 04 јануари 2021 година.до 14:00 часот

Контакт тел: Благој Ангеловски  043/231-322  лок.269.

Тендерска документација во прилогTD 05 Renovation