ЈЗУ Општа болница Велес објавува јавен оглас за вработување на здравствени работници на неопределено време
Огласот можете да го превземете на следниот линк