ЈЗУ Општа болница Велес има потреба од ангажирање на 1(едно) лице за период од еден месец , во рамките на проектот “COntuinity of care in Metabolic diseases through modern TECHhnology” со скратен назив “COMETECH” – Континуирана грижа на пациентите со метаболни заболувања преку користење на современа технологија”  финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.