Визија и Мисија

В И З И Ј А

Стручност, ефикасност, постојан напредок, колегијалност и почитување во процесот на лечење и нега на пациентите.

Улога на лидер во однос на соодветните здравствени установи во Македонија.

М И С И Ј А

ЈЗУ Општа болница Велес е установа од секундарно ниво на здравствена заштита која пружа високо квалитетни здравствени услуги, со примена на современи дијагностичко-терапевтски процедури и методи на лечење. Темел на сите активности е воспоставување на повисоки стандарди низ едукација на кадарот, унапредување на квалитетот на работа и воведување на нови методи и технологии