ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 043231322

Локали:

247 – Пријавно-Одјавно


243 – Оддел за очни болести и ОРЛ


225 – Оддел за интернистички болести – А оддел
233 – Оддел за интернистички болести – интензивна нега – Б оддел


216 – Оддел за гинекологија
250 – Оддел за акушерство


222 – Оддел за општа хирургија – А оддел
262 – Оддел за урологија, ортопедија и трауматологија – Б оддел


224 – Оддел за педијатрија


260 – Служба за радиодијагностика


210 – Оддел за инфективни болести


273 – Антитуберкулозен диспанзер


235 – Оддел за физикална медицина и рехабилитација


238 – Биохемиска лабораторија