Согласно со Програма за измена и дополнување на програмата за стручно усовршување 2015-2018 година со бр. 0201-1282/4 од 20.09.2018 година на ЈЗУ Општа болница Велес и согласно Одлука за упатување на специјализација  на Управен одбор 0201-1411/3 од 24.10.2018 година, Директорот на ЈЗУ Општа болница Велес и распишува

ИНТЕРЕН  ОГЛАС

За упатување на здравствени работници на специјализација на Факултет за медицински науки при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје

1.ЈЗУ Општа болница Велес распишува  интерен оглас за упатување на специјализација на Факултет за медицински науки при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје , и тоа:

а)         Специјализации по:

 

– Абдоминална хирургија ———————————————-1(една)

– Болничка педијатрија————————————————–1(една)

– Гинекологија и акушерство——————————————1(една)

– Неврологија—————————————————————1(една)

– Радиологија—————————————————————-1(една)

 

2.Услови кои треба да ги исполнуваат здравствените работници:

– завршен медицински факултет

– положен стручен испит и

– лиценца за работа

 

  1. Потребни документи:

– пријава

– уверение со оцени за завршен медицински факултет

– доказ за положен стручен испит

– лиценца за работа

 

Разгледување на документација и селекција на кандидатите ја врши Комисија за селекцијана кандидати за специјалзиации и супспецијалзиации при ЈЗУ Општа болница Велес според следните критериуми

– 70% од бодовите за просечниот успех на кандидатот постигнат во високото образование,

–  20% за должината на работниот стаж и

– 10% за успехот по предметот во областа од која се доделува специјализацијата и

согласно Правилникот за начинот на пресметување на пондерот за бодовите за просечниотуспех на кандидатот постигнат во високото образование и успехот по предметот од областа од која се доделува специјализацијата.

Заинтересираните здравствени работници пријавата со документите за огласот да ги достават до Архивата на ЈЗУ Општа болница , на Ул. ,, Самоборска,, б.б. Велес, во рок од  5 (пет)-дена од денот на објавување на огласот на на веб локацијата на ЈЗУ Општа болница Велес www.bolnicaveles.org.mk , ненавремена и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

 

ЈЗУ Општа болница Велес

                                                                                                                   Директор

                                                                                                  Д-р спец Димитар Стровјаноски

                                                                                                                                    

Leave a Reply

Your email address will not be published.