За нас

ЈЗУ  Општа болница Велес, основана е во 1946 година како Градска болница за лекување на болни од туберкулоза. Како објект од цврста градба во кој се наоѓа и денес, изграден  е во 1965 година.  Во 1976 година  доградени се А, Б и Ц тракт и функционира во склоп на ЈЗО Медицински центар Велес. Од 01.07.2005 година со измени во Законот за здравствена заштита функционира како Општа болница Велес, со решение 1-10226/24 од 10.12.2004 година, издадено од Министерство за здравство на РМ.

ЈЗУ Општа Болница Велес, со капацитет од 285 болнички кревети претставува работна средина составена од специјалистичко консултативни и болнички служби кои пружаат услуги од секундарно ниво на 10% од населението на Република Македонија, односно конкретно од општина Велес, Чашка, Градско и Росоман,  од повардарскиот регион како и на населени места кои природно гравитираат  кон градот Велес, според пописот од 2002 година.

ЈЗУ Општа Болница Велес, како јавна здравствена установа од секундарно ниво   во нашата држава има за цел да ги дијагностицира и лекува пациентите преку своите специјалистички амбуланти, оддели, лабораторија и радиодијагностика.

Работниот процес  е организиран во 13 одделенија ( анестезија со интензивно лекување, инфективно, педијатрија, хирургија, урологија, ортопедија со трауматологија,  гинеколошко-акушерско, интерно, неврологија, псхиојатриски болести со центар за зависности, физикална медицина и рехабилитација, ОРЛ и Офталмологија), 6 служби ( радиодијагностика, биохемиска лабораторија, патологија, АТД, кожно-венерични болести и болничка аптека) и 3 административно технички служби ( правна, економско- финансиска и техничка служба).